1. Objednávanie reklamných zariadení

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) tvoria neoddeliteľnú súčasť každej objednávky ako aj zmluvy, ktorou si zadávateľ objednávky (ďalej len objednávateľ) objednáva služby, tovar alebo prenájom reklamných zariadení spoločnosti ETOP Advertising, s. r. o., IČO: 44499515, IČDPH: SK2022728092, sídlo: Trenčín, Gen. M. R. Štefánika 7263/6, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 21018/R (ďalej len poskytovateľ). Uzatvorením objednávky ako aj zmluvy objednávateľ súčasne potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP spoločnosti ETOP Advertising, s. r. o., rozumie im a bezvýhradne ich akceptuje.

1.2 Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom vzniká podpísaním písomnej objednávky ako aj zmluvy (vyhotovenej listom, faxom, e-mailom) zo strany objednávateľa a jej následným písomným potvrdením zo strany poskytovateľa. Obidve zmluvné strany ju podpíšu prostredníctvom svojich oprávnených osôb na jednej listine. Všetky zmeny a doplnky v objednávke ako aj v zmluve sa riešia výlučne písomnou formou. Objednávateľ je povinný v objednávke ako aj v zmluve uviesť všetky údaje potrebné ku fakturácií, telefónne číslo, kontaktnú osobu. Objednávka musí obsahovať presnú špecifikáciu predmetu objednávky, počiatočnú produkciu alebo ďalšie služby, dohody, termín začiatku a ukončenia reklamnej kampane a dohodnutú cenu. Poskytovateľ sa zaväzuje, že tieto údaje nesprístupní tretím osobám s výnimkou žiadostí orgánov štátnej správy.

2. Cenové podmienky

2.1 V cenníku poskytovateľa sú uvedené základné ceny prenájmu reklamných zariadení a služieb bez príslušnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH). Pre fakturáciu sú rozhodujúce vzájomne potvrdené ceny platné v čase uzatvorenia uvedené v objednávke ako aj v zmluve. Objednávateľ nemá právo spätne uplatňovať nárok na zľavu podľa platného cenníka. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny cien v cenníkoch.

2.2 Všetky činnosti nad rámec riadneho výlepu / vývesu (fotodokumentácie navyše, rôzne dolepky, prelepky, zaslepenia plagátov po skončení reklamnej kampane, výlep mimo obvyklého termínu a pod.) budú účtované zvlášť. Požiadavky na tieto a podobné činnosti musia byť uvedené v objednávke. Za obvyklý termín výlepu / vývesu sa považuje výlep k prvým trom dňom predmetného mesiaca alebo od začiatku prenájmu reklamného zariadenia.

2.3 Výdavky na mimoriadne služby, napr. dopravné, obalový materiál, spätné zaslanie nespotrebovaných plagátov znáša výlučne objednávateľ.

3. Platobné podmienky

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za predmet zmluvy vopred v mesačných splátkach za obdobie stanovené v objednávke/zmluve, v dohodnutej výške, a to na základe faktúry vystavenej poskytovateľom, v 7-dňovej lehote splatnosti, ak sa nedohodne inak. V prípade nedodržania záväzku objednávateľa zaplatiť cenu riadne, včas a v dohodnutej výške, môže poskytovateľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy, za každý deň, ktorý bola úhrada v omeškaní ako aj prípadné náklady spojené s vymáhaním platby.

3.2 Pri nedodržaní podmienok úhrady má poskytovateľ právo objednaný výkon podmieniť okamžitým vyrovnaním všetkých záväzkov, prípadne kampaň ukončiť, plagáty prelepiť a tento preukázaný výkon vyúčtovať objednávateľovi.

4. Doba prenájmu

4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určenú v zmluve, uvedenú ako začiatok a ukončenie reklamnej kampane.

4.2 V prípade dlhodobých prenájmov (nad štyri mesiace) môže každá zo zmluvných strán danú zmluvu vypovedať v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k písomnému doručeniu výpovede.

5. Dodanie plagátov

5.1 Objednávateľ je povinný výlepové materiály doručiť na adresu sídla spoločnosti ETOP Advertising, s. r. o., vyplatené prípadne preclené, najneskôr 5 dní pred požadovaným termínom umiestnenia reklamy na reklamné zariadenia, v opačnom prípade neručí poskytovateľ za včasné umiestnenie na reklamné nosiče a objednávateľovi tým nevzniká nárok na predĺženie doby prenájmu, poskytovateľ je oprávnený účtovať plné obdobie dohodnutého nájmu.

5.2 Objednávateľovi odporúčame doručiť poskytovateľovi s plagátmi aj rezervné plagáty určené na údržbu a výmenu.

5.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo likvidácie výlepových materiálov dňom ukončenia reklamnej kampane.

5.4 Nepoužitý výlepový materiál, ak písomne nebolo dohodnuté inak, prechádza do vlastníctva poskytovateľa dňom ukončenia reklamnej kampane a to bez nároku náhrady. V prípade písomného vyžiadania výlepových materiálov po skončení kampane si objednávateľ hradí náklady na dopravu (doručovateľské služby).

6. Kvalita výlepových materiálov

6.1 Pre plagáty billboardov sa vyžaduje štandardná kvalita bezdrevného billboardového papiera (blueback) z jednej strany hladkého s plošnou hmotnosťou min. 120 g/m2, avšak max. 140 g/m2. Pre bannery billboardov, bigboardov a iné rozmery sa vyžaduje vinylová plachtovina 450 g/m2 s konfekciou. Pre plagáty citylightov sa vyžaduje kvalita bezdrevného plagátovacieho papiera s váhou min. 130 g/m2. V prípade, že poskytovateľ nezabezpečuje tlač plagátov a bannerov, nezodpovedá za zmenu kvality plagátov počas výlepu (blednutie, resp. znehodnotenie tlače plagátov vplyvom poveternostných podmienok).

6.2 Platný formát reklamného zariadenia je uvedený na ponukovom liste, prípadne v objednávke alebo v zmluve. V prípade ak objednávateľ dodá iný rozmer, ako je určený, znáša objednávateľ náklady naviac (napr. orezávanie, špeciálny výlep a pod.).

7. Výlep/výves výlepových materiálov

7.1 Výlep/výves výlepových materiálov sa uskutočňuje v obvyklom termíne k prvým trom dňom predmetného mesiaca alebo od začiatku prenájmu reklamného zariadenia. Objednávateľ by mal k presnej realizácii výlepu dodať zmenšený motív plagátu (grafický návrh, presný náčrt, foto a pod.) inak poskytovateľ nezodpovedá za správne vylepenie motívu plagátu.

7.2 Výlep / výves materiálu môže byť obmedzený kritickými poveternostnými podmienkami (silný vietor, dážď, teplota nižšia ako -5°C a iných) i v prípade vyššej moci (štrajk, výpadok elektrickej energie, dopravné obmedzenia). V takomto prípade sa realizácia na plochu posúva. Poskytovateľ nie je povinný kompenzovať takýto výpadok neskôr, a to ani finančne.

7.3 V prípade, že si objednávateľ zrealizuje výlep sám a dôjde k poškodeniu reklamného zariadenia v súvislosti s vlastným výlepom objednávateľa je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi náklady na opravu reklamného zariadenia.

7.4 Vylepený papierový plagát má životnosť cca. 1 mesiac, táto životnosť papierového plagátu závisí od viacerých faktorov, či sa plagát lepí za slnečného počasia, za dažďa, za mrazu, či má lep dostatok času na zaschnutie. V tejto súvislosti odporúčame premyslieť objednávateľovi druh výlepového materiálu vzhľadom na dĺžku prenájmu.

8. Reklamácia, zrušenie zmluvného vzťahu, záruky, garancie, náhrada škody

8.1 Objednávateľ má právo na reklamáciu chybného výlepu, vývesu iba po dobu jedného mesiaca od vylepenia / vyvesenia. Reklamácia musí byť realizovaná písomnou formou. V prípade uplatnenia nároku na náhradu škody objednávateľom v súvislosti s chybným výlepom, vývesom sa nahradia len predvídateľné a preukázané škody, maximálne do výšky ceny výlepového materiálu.

8.2 Poskytovateľ musí vedieť vopred tematiku kampane a objednávateľ ju nemôže jednostranne zmeniť. Zodpovednosť za formu a obsah plagátov, ako aj dodržanie právnych predpisov obsahujúcich obmedzenia prezentovania reklamy, znáša v plnom rozsahu objednávateľ. Poskytovateľ má právo odmietnuť umiestnenie reklamy, ak je táto v rozpore s platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi

8.3 Pokiaľ by došlo z moci úradnej, či iných objektívnych okolností k zrušeniu možnosti užívania predmetu zmluvy, poskytovateľ poskytne objednávateľovi náhradný priestor – reklamný nosič s rovnakými parametrami, ktorý musí objednávateľ písomne odsúhlasiť. Premiestnenie – výlep / inštaláciu na iný reklamný nosič hradí poskytovateľ. Ak objednávateľ s náhradným reklamným nosičom nesúhlasí, zmluva alebo objednávka zaniká z dôvodu nemožnosti plnenia.

8.4 V prípade poškodenia výlepu/vývesu počas trvania reklamnej kampane a to vandalizmom alebo poveternostnými podmienkami, je objednávateľ povinný takúto skutočnosť poskytovateľovi nahlásiť a ten je povinný zabezpečiť do 48 hodín od dodania náhradného plagátu objednávateľom opravu poškodeného plagátu. Tlač nového výlepového materiálu si hradí objednávateľ.

8.5 Poskytovateľ nepreberá záruky za to, že objekty, na ktorých sa realizuje reklama, budú neprerušene v prevádzke počas dohodnutého obdobia.

8.6 Poskytovateľ negarantuje zabezpečenie zákazu výlepu konkurenčných produktov na reklamných plochách nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti.

8.7 Uplatnenie náhrad škôd je vylúčené, okrem prípadu nedbanlivostných chybných prác uskutočnených pracovníkmi poskytovateľa.

9. Storno poplatky za prenájom

9.1 Objednávky môžu byť odvolané najneskôr 2 mesiace pred začiatkom prenájmu, v opačnom prípade bude poskytovateľ účtovať a fakturovať objednávateľovi nasledovné storno poplatky:

  1. v období 60 dní pred začiatkom prenájmu – 50% z celkovej ceny stornovaných plôch,
  2. v období 30 dní pred začiatkom prenájmu – 100% z celkovej ceny stornovaných plôch.

9.2 Stornovanie objednávky si vyžaduje písomnú formu.

9.3 So stornovanou kapacitou môže poskytovateľ voľne disponovať.

10. Ďalšie ustanovenia

10.1 Poskytovateľ je povinný dodať objednávateľovi fotodokumentáciu z výlepových materiálov umiestnených na reklamných nosičoch v písomnej alebo elektronickej podobe do 5 dní od začiatku reklamnej kampane.

10.2 Ďalší prenájom alebo postúpenie objednaných alebo rezervovaných plôch v prospech tretej osoby, bez písomného súhlasu poskytovateľa, nie je dovolené.

10.3 Poskytovateľ má právo umiestniť meno svojej spoločnosti na reklamné zariadenie.

10.4 Poskytovateľ sa zaväzuje počas doby platnosti objednávky / zmluvy zabezpečiť stav predmetu zmluvy v stave vhodnom na jeho využívanie.

11. Všeobecné zásady pre obsah reklamných kampaní

11.1 Zásady: slušnosť – nepoužívať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť, čestnosť – koncipovať obsah ponúk tak, aby nezneužívali dôveru spotrebiteľa, zodpovednosť – nevyužívať motív strachu, nepodporovať násilie, nezákonné alebo kriminálne činy, neurážať rasové, náboženské, príp. národnostné cítenie spotrebiteľa, nepropagovať nadmerné podliehanie sexualite, nepropagovať nahotu ľudského tela neslušným spôsobom, pravdivosť – nešíriť klamlivé údaje o vlastnom alebo cudzom podniku, alebo o jeho produktoch, rešpektovať ustanovenia obchodného zákonníka najmä o ochrane hospodárskej súťaže, obchodného mena.

11.2 Zakazuje sa reklama tabakových výrobkov, návykových látok, niektorých druhov liečiv, strelných zbraní a streliva. Reklama nesmie zneužívať dôveru maloletých ani obsahovať prvky ohrozujúce ich psychický alebo morálny vývin, reklama na zásielkový predaj musí mať uvedenú úplnú adresu inzerenta, štátne symboly môžu byť použité len v súlade s platnými právnymi predpismi.

11.3 Reklama musí rešpektovať platné právne normy o ochrane osobnosti, osobných údajov, práva duševného vlastníctva, autorského práva a práva priemyselného vlastníctva a ďalšie práva tretích osôb garantované Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky.

12. Dodanie tovaru a služby

12.1 Poskytovateľ sa zaväzuje obstarať a dodať tovar, zrealizovať službu podľa špecifikácie v objednávke a objednávateľ sa zaväzuje tento tovar prevziať a zaplatiť zaň cenu v dohodnutej výške, a to na základe faktúry vystavenej poskytovateľom v 7-dňovej lehote splatnosti. V prípade nedodržania záväzku objednávateľa zaplatiť cenu riadne, včas a v dohodnutej výške, môže poskytovateľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy, za každý deň, ktorý bola úhrada v omeškaní ako aj prípadné náklady spojené s vymáhaním platby.

12.2 Tovar zostáva majetkom poskytovateľa až do úplného zaplatenia faktúry.

13. Súhlas so spracovaním osobných údajov

13.1 Objednávateľ poskytuje poskytovateľovi podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré bude poskytovateľ spracovávať pre účely, súvisiace s plnením podľa týchto VOP, ako aj pre účely vedenia evidencie a účtovníctva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vedenia evidencie o zmluvných partneroch a zmluvných vzťahoch, vedenia evidencie o spotrebiteľoch a uplatnených reklamáciách a marketingové účely.

13.2 Objednávateľ ďalej výslovne súhlasí s tým, aby poskytovateľ získaval jeho osobné údaje, nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania uvedeného v bode 1. tohto článku, kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií. Objednávateľ berie na vedomie, že povinnosť poskytnúť prenajímateľovi osobné údaje nevyplýva zo zákona, ale uvedené osobné údaje poskytuje dobrovoľne.

14. Záverečné ustanovenia

14.1 Ďalšie dohody, ktorými sa dopĺňajú tieto VOP sú uvedené v jednotlivých potvrdených objednávkach alebo v osobitných zmluvách.

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy, alebo s ňou súvisiace , rozhodne v rozhodcovskom konaní Mgr. Andrej Gundel, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7042, a v prípade, že sa tento z akéhokoľvek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Marcel Máčai, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 6536. Zmluvné strany sa dohodli, že žaloba sa podáva na adresu sídla rozhodcu, ktorým je sídlo jeho advokátskej kancelárie ku dňu podania žaloby zapísané v zozname Slovenskej advokátskej komory. Uvedené sídlo rozhodcu je aj miestom rozhodcovského konania, ak rozhodca počas rozhodcovského konania neurčil inak. Odmena za rozhodcovské konanie je splatná podaním žaloby a činí 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 100 eur (plus príslušná DPH). Rozhodcovské konanie môže byť výlučne písomné a rozhodnutie nemusí obsahovať odôvodnenie, rozhodca však môže v prípade potreby ústne pojednávanie nariadiť.

14.3 V prípade, že jednotlivé ustanovenia týchto VOP sú neplatné alebo sa stanú neplatnými, nie je tým platnosť ostatných ustanovení dotknutá. V tomto prípade sa dohodnú zmluvné strany na náhradnej úprave, ktorá zodpovedá sledovanému hospodárskemu účelu. To isté platí i pre prípadné medzery v úprave.

14.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom 2. januára 2015, s platnosťou na neurčitý čas, čím sa zrušujú VOP platné od 2. januára 2012. Spoločnosť ETOP Advertising, s. r. o. si vyhradzuje právo tieto VOP meniť a dopĺňať, pričom každá zmena či doplnenie musí byť uskutočnené písomnou formou. Nové znenie VOP bude zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.etopadvertising.sk

V Trenčíne, dňa 2. januára 2015

ETOP Advertising, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 7263/6, 911 01 Trenčín Tel: +421 917 400 100, +421 908 789 456, e-mail: advertising@etop.sk wwww.etop.sk